Kommunernes rolle

Kommunerne har en central rolle i adresseprogrammet. Det er kommunerne som har myndighedsansvaret for vejnavne og adresser, og programmet vil betyde at både ansvar og opgaver bliver større

Udvidede krav til adressemyndighedens opgaveløsning

Delprogrammet ændrer ikke kommunernes overordnede rolle som adressemyndighed, men vil betyde en udvidelse af kravene til opgaveløsningen. De udvidede krav er primært afledt af programmets mål om at opnå et systematisk genbrug af BBR's adressedata - når brugerkredsen udvides vil antallet af sagsbehandlinger og borgerhenvendelser øges. Herudover sigter programmet på en generel forbedring af aktualiteten og kvaliteten af grunddata - det vil også give ekstra opgaver.

I rollen som adressemyndighed skal kommunerne bidrage til programmets gennemførelse gennem:

IT-infrastruktur
Som den primære bruger af det nye adresseregister, skal kommunerne deltage i udviklingen af systemet og de tilhørende brugerklienter mv..

Grunddataforbedringer
Herudover er det aftalt at kommunernes adressemyndighed skal bidrage til forbedringen af grunddata for adresser på disse områder:
- en supplering af BBR's adressebestand med et betydeligt antal adgangs- og enhedsadresser som er i faktisk brug, f.eks. for erhvervsvirksomheder, institutioner samt haveforeninger mv.
- vask af nuværende vejnavne- og adressedata mod eksisterende specifikationer
- Opgradering af de nuværende vejnavne- og adressedata for så vidt angår: Navngiven vej/vejnavneområde, adressepunkt til alle adresser, kobling af adressepunkt til vejmidte mv.
- Etablering af supplerende bynavn og afstemningsområder som geografiske temaer

Det er aftalt, at SDFE skal understøtte kommunernes arbejde bedst muligt, bl.a. via en særlig "taskforce", som skal forberede og lette opgaveløsningen bedst muligt. Der er afsat midler til at sikre at taskforcen kan have deltagelse af kommunale adresseksperter.

Procesændringer
Programmet vil medføre, at kommunernes adressemyndighed mødes med skærpede krav og regler om, hvordan og hvornår adresser skal fastsættes og registreres. Programmet vil desuden føre til et større antal sagsbehandlinger, lovliggørelser og borgerhenvendelser om fejl og mangler og øvrige almene forespørgsler, og der vil være et øget krav om at disse rettes hurtigt.

Adressemyndighedens opgaver vil blive understøttet af forenklede og forbedrede it-værktøjer. Hvor adressemyndigheden i dag skal anvende op til seks forskellige it-systemer for at registrere et vejnavn eller en adresse korrekt, fører programmet til en væsentlig forenkling, hvor alle centrale opgaver samles omkring et nyt BBR adresseregister.

Ekstra udgifter til øgede opgaver

For den kommunale adressemyndighed vil der i 2013-2015 være en ekstraudgift på 47,0 mio. kr. Det er en engangsomkostning i form af årsværksomkostninger i kommunerne, primært til brug for oprettelsen af erhvervsadresser. Det svarer til ca. 80 årsværk. Det forventes at opgaverne vil være fordelt således, at der i 2013 skal bruges ca. 10 % af ressourcerne, i 2014 ca. 60 % og i 2015 ca. 30 %.

I 2014 og årene frem er der indregnet en ekstraomkostning på ca. 25 mio. kr. til ekstra årsværk som følge af øgede krav til den løbende ajourføring af adresser. Det svarer til ca. 40 årsværk.

Kommunale informationsmøder om adresseprogrammet

I løbet af december 2012 og januar 2013 har MBBL og KL afholdt 4 regionale kommunemøder, og informeret om indholdet og intentionerne i adresseprogrammet. På møderne deltog ca. 300 kommunale medarbejdere fra stort set alle landets kommuner.

Deltagerkredsen var først og fremmest kommunale sagsbehandlere i relation til BBR, GIS eller adresseansvarlige. Møderne viste en positiv holdning til indholdet i adresseprogrammet, men også at kommunerne havde mange relevante spørgsmål, ideer og anbefalinger, som blev noteret ned således at de kan indgå i det videre arbejde.

På baggrund af informationsmøderne har programsekretariatet et overblik over kontaktpersoner i 88 kommuner, som vil kunne inddrages i det kommende arbejde, og kunne fungere som kontaktpunkt i relation til adressespørgsmål.