Delaftale 1: Ejendomsdataprogrammet

Delaftale 1: Aftalegrundlag for grunddataprogrammets delprogram vedr. ejendomsdata

Revideret version 19. november 2014

Godkendt på ØA16, der blev afsluttet 3. juli 2015:

Det er med grunddataaftalen mellem kommunerne, regionerne og regeringen fra oktober 2012 aftalt, at der gennemføres en sammenhængende reform af ejendomsregistreringen.

Dermed etableres en infrastruktur, som sikrer, at oplysninger om ejendomme og bygninger samt disses ejerforhold registreres på en ensartet og sikker måde i tre autoritative grunddataregistre på ejendomsområdet: Matriklen, BBR og i et nyt register Ejerfortegnelsen. Samtidig tildeles grunddata om
ejendomme en entydig ejendomsidentifikation kaldet BFE-nummer , som anvendes af de tre autoritative ejendomsregistre og Tingbogen.

Kommunerne og SKAT vil bl.a. til brug ved beregning af ejendomsskat og ejendomsvurderingen, kunne hente ajourførte oplysninger om ejendomme, bygninger og ejere heraf i grunddataregistrene. Hermed bortfalder behovet for ESR's registerdel med ejendoms- og ejeroplysninger samt andre kopiregistre.

De involverede myndigheder har siden 2012 arbejdet med at konkretisere og forberede implementeringen af reformen af ejendomsdataområdet og nu foreligger en konkret implementeringsplan for hvordan de autoritative ejendomsdataregistre er fuldt idriftsat på Datafordeleren i 2017.

Dette opdaterede aftalegrundlag for grunddataprogrammets delprogram vedr. ejendomsdata afspejler de justeringer og konkretiseringer af de deltagende myndigheders opgaver og leverancer i forbindelse med ejendomsdataprogrammet, der kan sikre programmets gennemførsel og realisering af gevinsterne.

Følgende opgaver og leverancer gennemføres som led i ejendomsdataprogrammet:

Matriklen
A. Grundregistreringen af ejerlejligheder overgår til Matriklen fra Tingbogen og ensartes med grundregistrering af fast ejendom i øvrigt.
B. Grundregistreringen af bygninger på fremmed grund overgår til Matriklen fra ESR.
C. Registreringen af eksisterende ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund kvalitetssikres i forbindelse med overførslen til Matriklen.
D. En ny fælles ejendomsidentifikation BFE-nummer etableres og anvendes som en entydig identifikation af ejendomme og deres bestanddele.
E. I tilknytning til Matriklen registreres ejendomme under tilblivelse med oplysninger om ejendommens endelige identifikation, stedfæstelse mv.
F. I tilknytning til Matriklen tildeles og vedligeholdes beliggenhedsadresser til enhver fast ejendom i Matriklen.

Ejerfortegnelsen
G. Geodatastyrelsen etablerer en Ejerfortegnelse som den autoritative fortegnelse over de faktiske ejere af fast ejendom og eventuelt tilknyttede administratorer. Ejerfortegnelsen etableres midlertidigt som et selvstændigt register med henblik på senere tæt tilknytning til Tingbogen.
H. Indberetning af ændringer i de faktiske ejerforhold baseres så vidt muligt på Tingbogens oplysninger om tinglyste ejerskifter.
I. Indsamling af oplysninger til brug for bl.a. ejendomsbeskatningen sker efter nærmere aftale med SKAT og kommunerne.

Tingbogen
J. Tingbogens data vedrørende eksisterende ejerlejligheder kvalitetssikres i forbindelse med overførslen til Matriklen.
K. Tingbogen anvender det fælles ejendomsidentifikation BFE-nummer på ejendomme, som er kvalitetssikret i forhold til Matriklens registreringer.
L. Registreringen i Tingbogen af ejendomme, der findes i Matriklen, sker på grundlag af oplysninger fra Matriklen.
M. Indsamling af oplysninger til brug for ejendomsbeskatningen sker efter nærmere aftale med SKAT og kommunerne.

Foged- og skifteretterne
N. Foged- og skifteretterne indberetter oplysninger om ejerskifte til Tingbogen
O. Foged- og skifteretterne meddeler oplysninger om administratorer af døds- og konkursboer til
Ejerfortegnelsen

BBR
P. Bygninger, boliger og tekniske anlæg i BBR anvender den fælles ejendomsidentifikation BFEnummer.
Q. Vedligeholdelsen af BFE-nummer i BBR sker mens ejendommen er under tilblivelse eller forandring.
R. Med fællesoffentlige standarder, metoder og en digital komponent sikres, at de kommuner som geokoder bygninger gør dette på en ensartet og effektiv måde.
S. Forslag til et fælles bygningsarealbegreb udarbejdes mhp. standardisering af de nuværende bygningsarealbegreber.

Kommunerne
T. Den kommunale grundregistrering af ejendomme og ejere i ESR ophører når de autoritative ejendomsregistre sættes i drift.
U. Det aftales nærmere hvordan og hvor længe kommunerne holder ESR synkroniseret med de idriftsatte autoritative grunddataregistre.
V. Kommunerne procesunderstøtter visse dele af registreringen af ejere og administratorer i Ejerfortegnelsen.
W. Kommunerne og SKAT aftaler snitflader mellem de kommunale og statslige ejendomsskattesystemer og vurderingssystemer.

Adgang til og distribution af grunddata om ejendomme
X. Grunddata om ejendomme i Matriklen, Ejerfortegnelsen, BBR samt ejendomsvurderinger
distribueres via Datafordeleren og kan frit anvendes af myndigheder og private til kommercielle og ikke-kommercielle formål.
Y. Det aftales nærmere hvordan grunddataregistermyndighedernes forvaltningsmæssige forpligtelser vedr. distribution opfyldes når distribution sker via Datafordeleren.

Ibrugtagelse af de autoritative grunddata om ejendomme
Z. I forlængelse af og koordineret med Ejendomsdataprogrammet gennemføres bl.a. følgende:
i. Kommunerne udfaser ESR og etablerer nye økonomisystemer til erstatning for tilsvarende funktionalitet i ESR.
ii. SKAT etablerer en ny ejendomsvurdering, der bl.a. baserer sig på de autoritative grunddata om ejendomme.
iii. Den finansielle sektor understøttes i at tage de autoritative grunddata om ejendomme i anvendelse.

Ejendomsdataprogrammets realisering
Æ. MBBL koordinerer Ejendomsdataprogrammets realisering, herunder:
i. Etablerer en fælles plan, der sikrer at aftaleparternes leverancer har den aftalte kvalitet, er indbyrdes sammenhængende og leveres rettidigt.
ii. Rapporterer og følger op på, at implementeringens fremdrift sker som aftalt og er koordineret med Grunddataprogrammet i øvrigt.
iii. Informerer offentlige og private anvendere af ejendomsdata om de ændringer som følger med de autoritative ejendomsdata på Datafordeleren.

Hent delaftale som PDF