Domænebestyrelsen For Bygninger, Boliger og Forsyning (2008-2011)

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning (DBBF) blev etableret i forlængelse af den fællesoffentlige strategi for digitalisering af den offentlige sektor 2007-2010. Bestyrelsen blev stiftet i maj 2008 og afsluttede sine aktiviteter i august 2011 i forbindelse med udløbet af bestyrelsens mandat. Denne side indeholder et resumé af DBBFs aktiviteter samt link til det materiale bestyrelsen har fået udarbejdet

Domænebestyrelsen har prioriteret at fastlægge en overordnede digitaliseringskurs og har i den forbindelse lagt vægt på en bred involvering af offentlige og private aktører i sektoren. Det har resulteret i en vision for "Digital håndtering af bygninger fra vugge til grav" ,som fokuserer på at Danmark skal have en digital infrastruktur, som sikrer at bygnings- og boligrelaterede informationer samles og følger bygningen gennem hele dens livscyklus. Visionen er underbygget af en analyse, som viser at der er et årligt gevinstpotentiale i milliardklassen både i den private og offentlige sektor.

Bestyrelsens handlingsplaner for henholdsvis 2009, 10 og 11 indeholder en række temaer og initiativer under Domænebestyrelsen. Der er løbende blevet fulgt op på handlingsplanens initiativer i statusrapporter.

Domænebestyrelsens Vision, strategi og modenhedsanalyse

Den 2. september 2009 præsenterede Domænebestyrelsen sin vision om "digital håndtering af bygninger fra vugge til grav" på en konference afholdt hos det daværende Erhvervs- og Byggestyrelsen, hvor der deltog 150 personer fra den private og offentlige sektor. På konferencen var der en bred opbakning til de idéer og tanker, som er indeholdt i Domænebestyrelsens vision. Vision, Resumé, der summerer centrale budskaber og kommentarer fra konferencen og modenhendsnalyse kan findes under vision i højre side. Domænebestyrelsen har også fået udarbejdet en baggrundsrapport, der tydeliggører potentialet ved en digital håndtering af bygninger. Domænebestyrelsens vision forudsætter at der opbygges en effektiv digital infrastruktur på området. Med strategien vil Domænebestyrelsen sætte retningen for den indsats der skal gøres for at den digitale infrastruktur kan komme på højde med visionens ambitioner. I strategien peger Domænebestyrelsen derfor på en række indsatser og aktiviteter, som medvirker til opbygningen af den digitale infrastruktur. Sideløbende med strategiarbejdet har det daværende Erhvervs- og Byggestyrelsen udarbejdet en rapport med det formål at undersøge paratheden af den digitale infrastruktur. Rapporten "Parathed for digital forvaltning" beskriver den digitale infrastruktur og dens elementer ud fra en ”state-of-the-art” forståelse af begreber, sammenhænge mm.

Evaluering og kommissorium

Bestyrelsens mandat udløb i forsommeren 2011. Af kommissoriet fremgår, at bestyrelsen skal vurdere ”muligheder for evt. fortsættelse eller afvikling af bestyrelsen i 2011”. På denne baggrund foretog bestyrelsen en selvevaluering.

I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2011-15, er Domænebestyrelserne ikke tiltænkt en rolle. Da der således ikke er mandat og økonomisk grundlag til fortsættelse af Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning, besluttede Domænebestyrelsen at indstille sine aktiviteter med udgangen af august 2011.

Domænebestyrelsen har i sin levetid drøftet og sat fokus på en lang række centrale digitaliseringsemner og udfordringer indenfor for domænet. Med Domænebestyrelsens Vision- og strategi er udpeget en retning for digitaliseringsindsatsen, som allerede nu, men også fremover, vil fungere som et fælles pejlemærke.