Matriklens udvidelse

Projektet er et af i alt tre projekter under Grunddataprogrammets delprogram 1: ”Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata” også kaldet ”Ejendomsdataprogrammet”. Resultaterne af projektet skal ses i sammenhæng med delprogrammets to andre projekter: ”Udvidelse af BBR” og ”Ny Ejerfortegnelse".

Med gennemførsel af projektet indføres et ensartet ejendomsbegreb – Bestemt Fast ejendom (BFE) og registreringen af alle typer fast ejendom samles i matriklen. Målsætningen er ét autoritativt ejendomsregister og udfasning af redundante registerdata om fast ejendom hos kommunerne, og i tingbogen.

De ejendomstyper der samles i Matriklen er:

  • Samlet fast ejendom (Jordstykker) – registreres i forvejen i matriklen
  • Ejerlejligheder – flyttes fra tingbogen til matriklen
  • Bygninger på fremmed grund - flyttes fra tingbogen og ESR til matriklen
  • Anlæg på havet – via registreringsmulighederne for bygninger på fremmed grund gøres det som noget nyt muligt at registrere og sikre anlæg på havet.

En tidlig og entydig identifikation af fast ejendom, allerede fra ejendommens projektstadie, giver en øget sikkerhed i de mange transaktioner, der finder sted, inden ejendommen er solgt, belånt og bebygget. Samme identifikation anvendes ved myndighedsbehandlingen under selve ejendomsdannelsen.

Projektet i Geodatastyrelsen er et implementeringsprojekt ift.:

  • Etablering af matriklen som autoritativt register til identifikation og basisregistrering af alle typer fast ejendom, herunder;
  • tidlig registrering af alle typer fast ejendom på et kvalificeret grundlag og
  • infrastruktur i matriklen der muliggør genbrug af matrikeldata på tværs af grunddata om ejendomme, ejerforhold, adresser og bygninger for BBR, Ejerfortegnelse og Tingbog.

Med samling af registreringen i matriklen sikres en mere effektiv ejendomsdannelse og -administration på tværs af den finansielle sektor, kommunerne, statslige myndigheder på plan-, miljø-, landbrugs- og naturområdet, landinspektører, SKAT, Tinglysning og Geodatastyrelsen.

Til sikring af faktiske og retlige dispositioner, herunder finansielle dispositioner og rettigheder skal det være muligt at foretage en tidligere registrering. Det muliggør markante effektiviseringer i den finansielle sektor og en bedre sikring af den enkelte købers og sælgers rettigheder.

Foreløbig løsningsarkitektur for Matriklens udvidelse

I erkendelse af at dataanvendere, systemudviklere og andre med interesse i ejendomsdata efterspørger oplysninger den fremtidige ejendomsdata infrastruktur, har Ejendomsdataprogrammets styregruppe besluttet at offentliggøre løsningsarkitekturen i en foreløbig version.

Om løsningsarkitekturen

Løsningsarkitekturen for matriklens udvidelse danner rammerne for kravspecificering og udvikling af registersystemet og de tilknyttede snitflader og brugerapplikationer. Løsningsarkitekturen er en detaljering af målarkitekturen og består af et hoveddokument og tre underbilag, som i detaljer beskriver processer, informationsmodel og services.

Løsningsarkitekturen er blevet udarbejdet på baggrund af en række arbejdsmøder, workshops og kommenteringsrunder hvor KL, Kommunale repræsentanter, KMD, Kombit, Praktiserende Landinspektørers Forening (PLF) samt MBBL har deltaget. Løsningsarkitekturen har været forelagt og behandlet af Ejendomsdataprogrammets projektlederforum, og den har været kvalitetssikret af en ekstern konsulent. Styregruppen for Ejendomsdataprogrammet blev forelagt løsningsarkitektur for Matriklens udvidelse v1.1 i februar 2013, og de tog den til efterretning som udgangspunkt for arbejdet frem mod kravspecifikationen af Matriklens udvidelse.

Udstilling på datafordeleren

Dokumentation vedr. de matrikeldata der vil blive udstillet på datafordeleren findes her.:
http://datafordeler.dk/anvender/hvilke-data-er-der-adgang-til/

Disclamer

De løsningsarkitekturdokumenter som er tilgængelig fra denne side er at betragte som arbejdsdokumenter. Det må påregnes at den endelige version af løsningsarkitekturen afviger herfra.