Udvidelse af BBR

Projektet er et af i alt tre projekter under Grunddataprogrammets delprogram 1: ”Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata” også kaldet ”Ejendomsdataprogrammet” (GD1). Resultaterne af projektet skal ses i sammenhæng med delprogrammets to andre projekter: ”Matriklens udvidelse” og ”Ny Ejerfortegnelse".

BBR baserer sig i dag på ESR’s ejendomsbegreb, der er forskellig fra både Matriklens og Tingbogens begreber, dette gør det svært at sammenstille data imellem forskellige ejendomsregister.

Projektet skal understøtte delprogrammets mål ved at erstatte ESR’s ejendomsbegreb med det nye fælles ejendomsbegreb (bestemt fast ejendom: BFE), derudover skal begrebsmodellen i BBR harmoniseres i overensstemmelse med det fælles ejendomsbegreb, således at sammenhængen til øvrige ejendomsdata sikres bedst muligt.

Projektet skal derudover sikre at BBR kan fungere uafhængigt af ESR, som er besluttet udfaset.

Når projektet er gennemført vil BBR stadig indeholde oplysninger om bygninger, boliger og tekniske anlæg, men vil ikke længere være det officielle adresseregister, da der i forbindelse med udmøntning af Grunddataprogrammet delprogram 2 ”Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative enheder og stednavne” vil blive udviklet et dedikeret adresseregister. BBR vil indeholde en reference til Matriklens registrering af den ejendom som bygningen, boligen eller det tekniske anlæg tilhører. Derudover vil BBR understøtte en tidlig registrering, af BBR data på linje med Matriklens Præmatrikel. Distribuering af BBR data vil ske via den fællesoffentlige datafordeler.

Foreløbig Løsningsarkitektur for Udvidelse af BBR

I erkendelse af at dataanvendere, systemudviklere og andre med interesse i ejendomsdata efterspørger oplysninger den fremtidige ejendomsdata infrastruktur, har Ejendomsdataprogrammets styregruppe besluttet at offentliggøre løsningsarkitekturen i en foreløbig version.

Om løsningsarkitekturen

Løsningsarkitekturen for Udvidelse af BBR danner rammerne for kravspecificering og udvikling af registersystemet og de tilknyttede snitflader og brugerapplikationer. Løsningsarkitekturen er en detaljering af målarkitekturen og består af et hoveddokument og tre underbilag, som i detaljer beskriver processer, informationsmodel og services.

Løsningsarkitekturen er blevet udarbejdet på baggrund af en række arbejdsmøder, workshops og kommenteringsrunder hvor KL, Kommunale repræsentanter, KMD, Kombit samt MBBL har deltaget. Løsningsarkitekturen har været forelagt og behandlet af Ejendomsdataprogrammets projektlederforum, og den har været kvalitetssikret af en ekstern konsulent. Styregruppen for Ejendomsdataprogrammet blev forelagt løsningsarkitektur for udvidelse af BBR v1.1 i februar 2013, og de tog den til efterretning som udgangspunkt for arbejdet frem mod kravspecifikationen af Udvidelse af BBR.

Disclaimer

De løsningsarkitekturdokumenter som er tilgængelig fra denne side er at betragte som arbejdsdokumenter. Det må påregnes at den endelige version af løsningsarkitekturen afviger herfra.