Parterne bag delprogrammet

En række offentlige parter arbejder sammen i ejendomsdata-programmet. Programmet ledes af styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og udmøntes igennem et samarbejde mellem KL, Domstolsstyrelsen, Geodatastyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen

Delaftalen om "Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata" er et led i den samlede aftale om grunddata, som blev indgået mellem KL og regeringen den 3. oktober 2012.

Gennemførelsen af delaftalen vil involvere mange projekter med gensidige afhængigheder, og hele arbejdet styres derfor som et program.

Programmet ledes af en styregruppe med deltagelse af aftaleparterne og SKAT. Aftalepartnerne i delprogrammet er;

  • Finansministeriet v/Digitaliseringsstyrelsen, DIGST
  • Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet v/ Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, (formand)
  • Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet v/Geodatastyrelsen, GST
  • Justitsministeriet v/ Domstolsstyrelsen, DSST og Tinglysningsretten, TLR
  • Kommunernes Landsforening, KL

Styringen af det samlede program skal sikre, at der sker en koordineret realisering af den enkelte aktørs forpligtelser i forhold til delaftalen. Det er ligeledes programmet, der skal koordinere med Grunddatabestyrelsen i spørgsmål som vedrører den overordnede grunddataaftale.

Til styregruppen er der knyttet et sekretariat, som forestår den daglige programledelse. Sekretariatsopgaven varetages af MBBL.

Gennemførelsen af de aktiviteter, som den enkelte aftalepart har ansvaret for, organiseres og styres som et eller flere projekter, der er underordnet den fælles implementeringsplan for programmet.

Der er i alt 3 projekter i Ejendomsdataprogrammet. Projektlederne for hvert af de 3 projekter arbejder sammen i et Projektforum, som skal sikre den løbende koordinering og afstemning af programmets og projekternes aktiviteter.