Delaftale 2

Aftalegrundlag for grunddataprogrammets delprogram vedr. adresser, administrative inddelinger og stednavne

Godkendt af Grunddatabestyrelsen d. 1. december 2014

 

Selv om den offentlige sektor indsamler og vedligeholder ”state of the art”-data om adresser, stednavne og administrative enheder, udnyttes disse datasamlinger
ikke i overensstemmelse med deres potentiale. Tidligere tiltag har høstet nogle af gevinsterne, men betydelige gevinster udestår stadig. Resultatet er, at der spildes
ressourcer både i den offentlige og i den private sektor, og at der sker fejl, som koster penge, og som i en ulykkessituation kan have alvorlige konsekvenser.

Danmarks adresser og administrative inddelinger spiller i dag en fundamental rolle som en fælles reference, der benyttes på tværs af forvaltningsområder og sektorer.
Oplysningen om en adresses beliggenhed i en bestemt administrativ enhed er i forbindelse med mange myndighedsopgaver en vigtig sagsoplysning.

Inden for politi-, beredskabs- og transportområdet og i det kraftigt voksende marked for satellitbaseret navigation spiller stednavne en tilsvarende vigtig rolle. For
alarmopkald og i løsninger for kørselsplanlægning og -optimering er stednavne som ”Skejby Sygehus”, ”Fredericia Banegård” eller ”Grenen” ofte lige så vigtige
som præcise adresser.

Også i den private sektor udgør data om adresser, administrative enheder og stednavne en kritisk ressource ift. rationelle processer, effektiv transport samt logistik
og som grundlag for udvikling af nye produkter og tjenester.

Der etableres et grundlag for effektivt og konsekvent genbrug af grunddata om adresser, stednavne og administrative enheder med henblik på, at disse grunddata:

  •  Danner et fælles grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning
  •  Bidrager til konkurrencedygtighed, vækst og innovation hos virksomhederne
  •  Anvendes som entydig reference for politi-, ulykkes- og kriseberedskab.

Aftalen omfatter en forbedring af datagrundlaget og etablerer en sammenhængende infrastruktur, der sikrer, at data stilles rådighed for offentlige og private
brugere på en effektiv og sikker måde:

Adresser
A. De autoritative grunddata om adresser registreres af kommunerne efter BBR-loven. MBBL etablerer i medfør af BBR-loven et særskilt adresseregister og fastlægger krav til datakvalitet og aktualitet.
B. Kommunerne fastsætter et antal supplerende adresser i områder, hvor adresserne mangler. MBBL bistår kommunerne hermed.
C. Registreringen af vejnavne og oplysninger om vejnavnes og adressers beliggenhed i administrative inddelinger overføres til adresseregisteret fra CPR. CPR’s Vejregister udfases efter en overgangsperiode.
D. CPR tager de autoritative adresser i brug som grundlag for folkeregistreringen.
E. CVR, SKAT og Danmarks Statistik tager de autoritative adresser i brug som grundlag for virksomhedsregistreringen.
F. Offentlige myndigheder i øvrigt skal lægge de autoritative grunddata om adresser til grund for deres adresseanvendelse.

Stednavne
G. GST moderniserer sit stednavnesystem, så det er muligt for andre parter at etablere integration til egne systemer og indmelde nye stednavne.

Administrative inddelinger
H. GST sikrer, at nationale administrative inddelinger (fx sogn og postnumre) og obligatoriske kommunale distriktsinddelinger (fx afstemningsområder) samt supplerende bynavne registreres i GST’s DAGI-system. Dataansvaret er uforandret hos den myndighed, der fastlægger den pågældende inddeling.
I. GST etablerer en it-komponent, som kan procesunderstøtte ændringer i en administrativ inddeling.
J. GST og kommunerne aftaler, hvordan de frivillige kommunale data om distrikter kan videreføres i kommunalt regi, når CPR Vejregistret nedlægges. Adgang til grunddata om adresser, administrative enheder og stednavne
K. Grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne distribueres via datafordeleren og kan frit anvendes af myndigheder og private til kommercielle og ikke-kommercielle formål.
L. Det aftales nærmere hvordan grunddataregistermyndighedernes forvaltningsmæssige forpligtelser vedr. distribution opfyldes når distribution sker via Datafordeleren.

Adresseprogrammets realisering
M. MBBL koordinerer, i samarbejde med GST, Adresseprogrammets realisering,
herunder:
a. Etablerer en fælles plan, der sikrer at aftaleparternes leverancer har den aftalte kvalitet, er indbyrdes sammenhængende og leveres rettidigt.
b. Rapporterer og følger op på, at implementeringens fremdrift sker som aftalt og er koordineret med Grunddataprogrammet i øvrigt.
c. Understøtter offentlige og private anvendere af adresser, administrative inddelinger og stednavne og informerer om de ændringer og nye muligheder, som følger med de autoritative grunddata på Datafordeleren