Adresseprogrammets organisation

En række offentlige parter arbejder sammen i adresse-programmet. Programmet ledes af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) og udmøntes igennem et samarbejde mellem KL, CPR, CVR, SKAT, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering samt Digitaliseringsstyrelsen

Delaftalen om "Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative enheder og stednavne" er et led i den samlede aftale om grunddata, som blev indgået mellem KL og regeringen den 3. oktober 2012.

I aftalen blev det besluttet at realiseringen af delaftalen skulle ledes af en styregruppe bestående af de primære berørte parter, nemlig:

  • Finansministeriet v/Digitaliseringsstyrelsen, DIGST
  • Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, SDFE (formand)
  • Økonomi- og Indenrigsministeriet v/ CPR-kontoret
  • Erhvervs- og Vækstministeriet v/Erhvervsstyrelsen, ERST
  • Skatteministeriet v/SKAT
  • Kommunernes Landsforening, KL

Gennemførelsen af delaftalen vil involvere mange projekter med gensidige afhængigheder og hele arbejdet styres derfor som et program, deraf navnet "adresseprogrammet".

Styringen af det samlede program skal sikre, at der sker en koordineret realisering af den enkelte aktørs forpligtelser i forhold til delaftalen. Det er ligeledes programmet, der skal koordinere med Grunddatabestyrelsen i spørgsmål som vedrører den overordnede grunddataaftale.

Til styregruppen er der knyttet et sekretariat, som forestår den daglige programledelse. Sekretariatsopgaven varetages af SDFE.

Gennemførelsen af de aktiviteter, som den enkelte aftalepart har ansvaret for, organiseres og styres som et eller flere projekter, der er underordnet den fælles implementeringsplan for programmet.

Der er pt. i alt 10 projekter i Adresseprogrammet. Projektlederne for hvert af de 10 projekter arbejder sammen i et Projektforum, som skal sikre den løbende koordinering og afstemning af programmets og projekternes aktiviteter.

Det er herudover planen at etablere et eller flere fora for adresseprogrammets eksterne interessenter, dvs. myndigheder, private virksomheder og brancheforeninger og andre, som har en særlig interesse i programmets resultater.

Se organisationsdiagram i fuld størrelse